Arbeidsplassvurdering

Arbeidsplassvurdering ved fysioterapeut/ergoterapeut

NAV kan tilby å dekke utgiftene til ekstern fysioterapeut / ergoterapeut som foretar arbeidsplassvurdering for sykmeldte arbeidstakere og arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldt.

Beskrivelse av ordningen:
Hensikten med ordningen er å bringe kvalifisert personell inn i arbeidet med å forebygge sykmelding/få sykmeldte tilbake i arbeid, og å forebygge senere sykefravær. Oppdraget inkluderer en funksjonsundersøkelse og et besøk på arbeidsplassen for å vurdere mulige tilretteleggingstiltak som kan føre til at arbeidet kan gjenopptas helt eller delvis eller forebygge sykefravær.

Hvem kan få?
Ordningen gjelder arbeidstakere som mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger. Ordningen gjelder også arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldte. Ordningen gjelder ikke virksomheter som har egen bedriftshelsetjeneste eller er tilknyttet fellesordning.

Tilbake til våre behandlingstilbud